Všeobecné smluvní podmínky Cestovní agentury Dech hor

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní agentury Dech hor jsou platné pro veškeré služby cestovního ruchu poskytované Cestovní agenturou Dech hor, provozovanou paní Anežkou Gojdovou, se sídlem Batličkova 254/3, Praha 8, 182 00, identifikační číslo: 03755631, oprávněnou k provozování cestovní agentury na základě platného živnostenského oprávnění (dále jen „Zprostředkovatel“).
 2. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní agentury Dech hor tvoří nedílnou součást smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi zákazníkem a Zprostředkovatelem, ve které budou vymezeny veškeré sjednané služby cestovního ruchu ve prospěch zákazníků (dále jen „Smlouva“).
 3. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře se Zprostředkovatelem Smlouvu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je i osoba, na kterou byla práva a povinnosti ze Smlouvy převedena za podmínek stanovených níže.
 4. Cestovní agentura Dech hor je oprávněna jako smluvní partner nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování, letenky (dále jen služby) cestovních kanceláří a aerolinií (dále jen pořadatelé služeb) dle níže uvedených podmínek.
 5. Cestovní agentura Dech hor je oprávněna zprostředkovávat výše uvedené služby jak svým zákazníkům, tak zákazníkům svých dalších smluvních partnerů.
 6. Cestovní agentura Dech hor prohlašuje, že všechny cestovní kanceláře, jejichž služby nabízí, jsou pojištěny proti úpadku v místě svého sídla.
 7. Cestovní agentura Dech hor zveřejňuje svou nabídku na svých internetových stránkách zajezdy.dechhor.cz (popřípadě www.dechhor.cz).
 8. Cestovní agentura Dech hor je smluvním partnerem pořadatelů služeb.
 1.1 Práva zákazníka

Mezi základní práva patří zejména:

 1. Právo na řádné poskytnutí služeb uvedených ve Smlouvě o zájezdu.
 2. Právo být neprodleně seznámen s případnými změnami programu, rozsahem služeb, změnou ceny a termínu.
 3. Právo sjednat si pojištění pro cesty a Povinnosti zákazníka.
1.2 Povinnosti zákazníka

Mezi základní povinnosti patří zejména:

 1. Zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 3. těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 2. Poskytnout CK (pořadateli služeb) a CA Dech hor patřičnou součinnost, zajišťuje-li CK nebo CA pro zákazníka vstupní víza, trajektové lístky a letenky. Za udělení víza neručí CK ani CA Dech hor.
 3. Sjednat pro sebe na celou dobu trvání zájezdu pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí, pokud písemnou formou nebude domluveno jinak.
 4. Sjednání tohoto pojištění je povinen na výzvu CK prokázat. V opačném případě má CK právo zákazníka vyloučit ze zájezdu.
 5. Řídit se pokyny CK a jejích zástupců a dodržovat stanovený program. CK a její zástupci jsou oprávněni zakázat zákazníkovi nebezpečný nebo s účelem zájezdu se neslučující individuální program, případně ho vyloučit z části programu zájezdu, pokud zdravotní stav, zkušenosti nebo vybavení zákazníka neodpovídají náročnosti programu. V ojedinělých a mimořádných případech (např. nadměrné užívání drog, vulgární chování a obtěžování ostatních zákazníků) může být zákazník zcela vyloučen z další účasti na zájezdu bez nároku na vrácení části ceny zájezdu. O individuálním programu je přitom zákazník povinen informovat zástupce CK.
 6. Mít u sebe vlastní cestovní doklad s dostačujícím datem platnosti a nezbytnými vízy,
 7. Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK, v případě že k takové škodě dojde, je zákazník povinen vzniklou škodu uhradit,
 8. Použít zádržný bezpečnostní systém dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (silniční zákon), ve všech vozidlech, která jsou tímto systémem vybavena.
 9. Zajistit souhlas zákonného zástupce, účastní-li se zájezdu osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu.
 10. Je-li zákazník cizím státním příslušníkem, musí s CK projednat individuální zajištění cestovních dokladů, pokud je to u předmětného zájezdu potřebné.
 11. Zaplatit do konce zájezdu nápoje a další drobné zboží, které zákazník na zájezdu odebral a spotřeboval. V případě, že nedojde k uhrazení, bude zákazníkovi na konci zájezdu vystaven soupis takto odebraného zboží, na jehož základě bude zákazníkovi zaslána faktura, kterou je povinen uhradit do data splatnosti. V případě, že nedojde k uhrazení ani do data splatnosti, může být zákazníkovi připočítán k ceně odebraného zboží i úrok z prodlení (dle Nařízení vlády č. 351/2013Sb.).
 12. Zdržet se jakéhokoli prodeje, nebo i jiné bezúplatné nabídky fotografií a videí pořízených během zájezdu jiným cestovním kancelářím, agenturám a dalším osobám (fyzickým i právnickým), jejichž prostřednictvím by tato data mohla být šířena a dána k dispozici těmto subjektům.
 13. Zdržet se sbírání, nabízení, šíření a využívání organizačních informací, které souvisí se zájezdem (především o poloze a ceně ubytování, samotném programu a dalších specifických datech předávaných cestovní kanceláří na zájezdu), nebo vyvíjení poradenské činnosti jiným cestovním kancelářím, agenturám a dalším osobám (fyzickým i právnickým), jejichž prostřednictvím by tato data mohla být šířena a dána k dispozici těmto subjektům.
 14. Zdržet se šíření a využívání získaných kontaktních údajů dalších zákazníků (během nebo po zájezdu) k jiným než soukromým účelům.
 15. Při prokázání porušení povinností bodů l), m) a n) tohoto článku, může cestovní kancelář požadovat po zákazníkovi sankční poplatek 50 000 Kč za každý zájezd, u něhož, k porušení povinnosti došlo.
 16. Za škody vzniklé zákazníkům porušením výše uvedených povinností CA Dech hor nenese odpovědnost.
2.1 Cestovní doklady a víza
 1. Každý cestující je povinen ověřit si platnost svých cestovních dokladů, a to zejména s přihlédnutím k požadavku cílové, případně tranzitní, země. Také je povinen zajistit platné cestovní doklady nezletilým cestujícím. Pokud nezletilý cestuje bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce.
 2. Dále je zákazník povinen ověřit si, zda je pro vstup do cílové nebo tranzitní destinace nutné vízum, a případně zjistit podmínky (např. povinné očkování) a podklady, které jsou nutné pro jeho vyřízení. Případné škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s neplatností jeho cestovních dokladů, respektive platností kratší než požaduje cílová anebo tranzitní země, nezajištěním víza či podmínek pro jeho vyřízení jdou výlučně k tíži zákazníka. Cestovní agentura Dech hor není za tyto škody odpovědná, a to ani za případné zmeškání odletu zákazníkem z některého z důvodů uvedených v předchozí větě či z důvodu obdobného. Společnost též není povinna zajistit zákazníkovi náhradní letenku nebo ostatní služby a neručí ani za to, že bude možno náhradní služby zákazníkovi na požadovaný náhradní termín zajistit.
 3. Některé z informací publikovaných na webových stránkách přebírá Cestovní agentura Dech hor z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Dech hor však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. Vyhrazuje si také právo na případné možné změny od posledního data aktualizace těchto informací.
2.2 Nástup cesty
 1. Zákazník je povinen se dostavit k nástupu cesty nebo ubytování dle pokynů cestovní agentury a je povinen potvrdit přijetí těchto pokynů.
 2. CA Dech hor nezajišťuje dopravu na letiště odletu, a tudíž za tuto dopravu neručí. Zákazník by měl zvolit vhodný způsob dopravy na letiště, tak aby se na letiště dostavil včas a řádně.
 3. Případné finanční či materiální ztráty spojené s cestou na letiště odletu jdou k tíži zákazníka.
 4. Na letišti je zákazník povinen se řídit pokyny letecké společnosti a pokyny personálu letiště. V případě nepředpokládaného zpoždění letu je zákazník povinen se odbavit dle původního plánu a časů uvedených na letenkách a v instrukcích.
 5. V destinaci je zákazník povinen se řídit pokyny zástupce pořadatele služeb a pokyny hotelového personálu.
2.3 Nadměrná zavazadla a přeprava zvířat
 1. V případě plánované přepravy nadměrných, sportovních a zvláštních zavazadel (jako jsou např. kolo, potápěčské, golfové nebo surfové vybavení, dětský kočárek aj.) nebo přepravy zvířat je zákazník povinen o tomto záměru informovat cestovní agenturu, a to ještě před úhradou služeb. CA Dech hor si vyhrazuje právo nezajistit tuto přepravu, pokud jí to nebude umožněno pořadatelem služeb.
 2. V případě že zákazník cestuje s nadměrným zavazadlem nebo sportovním vybavením, může být po něm požadována úhrada za leteckou a autobusovou přepravu tohoto zavazadla a to dle platných ceníků pořadatele služeb.

3 Uzavření cestovní smlouvy

Uzavření smluvního vztahu mezi pořadatelem služeb a zákazníkem je provedeno v následujících krocích:

 1. objednávka služeb a potvrzení údajů zákazníkem
 2. podepsání smlouvy
 3. úhrada služeb zákazníkem
 4. závazné zaknihování služeb cestovní agenturou Dech hor
 5. potvrzení přijetí potvrzení o zaknihování služeb (jež má platnost cestovní smlouvy) zákazníkem
3.1 Objednávka služeb

Jednotlivé služby je možno objednat:

 • prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách
 • po předchozí telefonické domluvě (+420 606 666 640) osobně v místě sídla společnosti

CA Dech hor si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné, rozporuplné nebo případně neúplné údaje od zákazníka. Dále si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávek, které jsou v rozporu s aktuálním stavem v rezervačním systému nebo v nichž se vyskytují chybná data ze strany pořadatele služeb.
Při zadávání věku účastníka je třeba, aby zákazník uvedl údaj odpovídající skutečnosti v den návratu z dovolené.
V případě odmítnutí objednávky bude CA Dech hor kontaktovat zákazníka.

3.2 Potvrzení objednávky služeb
 1. Zákazník před odesláním objednávky z webových stránek CA Dech hor potvrdí souhlas s údaji uvedenými v objednávce včetně uvedených informací od pořadatele služeb. Dále pak potvrdí svůj souhlas s Všeobecnými smluvními podmínkami CA Dech hor, Všeobecnými smluvními podmínkami pořadatele služeb (cestovních kanceláří) a souhlas se zněním poskytovaných služeb dle katalogu pořadatele služeb, jedná se o informace uvedené v originálním katalogu pořadatele zájezdu. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách CA Dech hor.
 2. Zákazník na základě objednávky obdrží cestovní přihlášku, pokyny k úhradě s cenovou kalkulací, všeobecné smluvní podmínky CA Dech hor a všeobecné smluvní podmínky příslušných pořadatelů služeb v českém jazyce.
 3. V případě letenek je zákazník povinen se informovat o příslušném tarifu u konkrétních letenek. Podle druhu tarifu se liší podmínky pro stornování a možnosti administrativních úkonů (např. změny účastníka).
3.3 Platba
 1. Ceny uvedené v nabídce CA Dech hor jsou konečné a stanovené pořadatelem služby.
 2. CA Dech hor vyzve zákazníka po odeslání objednávky k úhradě ceny nabízených služeb.
 3. Veškeré poplatky za změny nebo za další služby jsou vyžadovány od zákazníka ze strany CA Dech hor ihned.
3.3.1 Cena zájezdu

Cena zájezdu je smluvní a je spolu s platebními podmínkami uvedena ve Smlouvě o zájezdu. Zprostředkovatel není plátce DPH.
Úhradu je možné provést:

 • převodem na bankovní účet CA Dech hor uvedené ve Smlouvě o zájezdu
 • poštovní poukázkou typu A na účet CA Dech hor uvedený ve Smlouvě o zájezdu
 • hotově po předchozí telefonické domluvě
 1. V případě úhrady výše uvedeným postupem podle čl. 3.3.1 těchto Všeobecných smluvních podmínek je nutné uvést variabilní symbol uvedený na Smlouvě o zájezdu.
 2. Vznikne-li smluvní vztah později než jeden měsíc před začátkem konání zájezdu, zákazník je povinen zaplatit plnou cenu.
 3. Nezaplatí-li zákazník úhrady ve stanovených termínech, má CA Dech hor právo odstoupit od smlouvy.
 4. CA Dech hor má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech, kdy zákazník má neplatné nebo neúplné cestovní doklady, nebo nesplňuje zvláštní podmínky stanovené cestovní kanceláří, pořadatelem služeb, uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo ve Všeobecných smluvních podmínkách pořadatele zájezdu nebo pořadatele služeb.
3.3.2 Způsob platby
 1. Zákazník se zavazuje uhradit plnou cenu služby na účet podle pokynů k platbě uvedených na Smlouvě o zájezdu.
 2. Neuhrazení doplatku si CA Dech hor vyhrazuje právo na stornování objednaných služeb bez nároku na vrácení rezervační platby a zálohy. Poruší-li tedy zákazník svou povinnost zaplatit CA Dech hor zbývající část celkové ceny dle podmínek popsaných ve Smlouvě o zájezdu, je CA Dech hor oprávněna na náklady zákazníka a jménem zákazníka zrušit (stornovat) zákazníkem objednanou službu, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění.
 3. Souhlas s těmito podmínkami je zároveň příslušnou neodvolatelnou plnou mocí udělenou zákazníkem CA Dech hor ke zrušení zákazníkem objednané služby (k odstoupení od cestovní smlouvy). Zruší-li (stornuje-li) CA Dech hor zákazníkem objednanou službu z důvodu porušení povinnosti zákazníka zaplatit CA dech hor zbývající části celkové ceny, je zákazník povinen uhradit storno poplatek. CA Dech hor je oprávněna odečíst storno poplatek od zaplacené zálohy na celkovou kupní cenu. Pokud záloha od zákazníka nepokryje výši storno poplatku, bude rozdíl dále vyúčtován zákazníkovi k jeho tíži.
 4. Úhradou ceny na účet CA Dech hor na základě vyúčtování v cestovní přihlášce zákazník současně zmocňuje CA Dech hor k převedení uhrazené částky na účet pořadatele služeb.
 5. Cena vybrané cestovní služby bude uhrazena v českých korunách. Veškeré poplatky spojené s platbou hradí zákazník.
 6. V ostatních případech budou veškeré platby ze strany CA dech hor poukazovány na zákazníkův korunový účet v CZK.
 7. V případě požadované úhrady služeb od pořadatele služeb až na letišti je zákazník povinen se dostavit včas dle pokynů CA Dech hor nebo pořadatele služeb na příslušný servisní stánek pořadatele služeb a tam uhradit celou částku v hotovosti v CZK. V případě, že se klient na stánek nedostaví nebo objednané služby neuhradí, obdrží zákazník od pořadatele služeb poštou výzvu k úhradě i za nevyužité služby dle všeobecných smluvních podmínek pořadatele služeb.
 8. CA Dech hor neproplácí certifikáty.
3.3.3 Doklad o zaplacení
 1. Dokladem o zaplacení služeb je pokladní stvrzenka o vkladu na účet vystavená bankou, výpis z účtu v případě, že zákazník provedl bankovní převod, a příjmový pokladní doklad v případě, že zákazník uhradil služby hotově v sídle CA.
 2. V případě zaslání dokladu o zaplacení služeb prostřednictvím banky se klient zavazuje k tomu, že zajistí řádné uhrazení částky CA Dech hor do pěti pracovních dní.
 3. Po úhradě zákazníkem a závazném zaknihování služby cestovní agenturou Dech hor obdrží zákazník potvrzení o zaknihování včetně vyúčtování od pořadatele služeb. Jiné formy dokladů o zaplacení nebo vyúčtování fakturou vystavit nelze.
 4. V případě úhrady služeb na letišti před odletem obdrží zákazník potvrzení o přijetí částky v hotovosti od pracovníka servisního stánku pořadatele služeb.
 5. Veškeré doklady potvrzující zaplacení služeb je zákazník povinen, v případě žádosti CA Dech hor, předložit k náhledu CA Dech hor.
3.4 Závazné zaknihování
 1. Závazné zaknihování u pořadatele služeb bude provedeno až po připsání platby na účet CA Dech hor. V případě úhrady na letišti až po přijetí podepsané cestovní přihlášky.
 2. V případě, že pořadatel služby nepotvrdí možnost závazného zaknihování v rezervačním sytému z důvodu aktuálních změn (změna v popisu služeb, změna ceny nebo vyprodání služeb), není cestovní smlouva uzavřena a zákazník má nárok na neprodlené vrácení všech již provedených plateb. Zákazník ale nemá nárok na náhradu škody a vzniklých nákladů spojených s provedenou platbou. Pořadatel služby a Dech hor si vyhrazuje právo na změnu potvrzení o zaknihování.
 3. Do doby uhrazení celkové ceny služby není pořadatel služby povinen vystavit cestovní doklady nebo provádět jiné úkony.
 4. Pořadatel služeb si vyhrazuje právo odstoupit od cestovní smlouvy i po uhrazení částky od klienta nebo po potvrzení o zaknihování služeb.
3.5 Potvrzení o zaknihování služeb
 1. CA Dech hor je povinna po závazném zaknihování služeb u pořadatele poslat zákazníkovi cestovní smlouvu, jejíž funkci v tomto případě plní potvrzení o zaknihování. Zákazník je povinen překontrolovat toto potvrzení o zaknihování a potvrdit jeho přijetí dle pokynů CA Dech hor. Pokud klient takto neučiní do konce provozní doby v den zaplacení služeb CA Dech hor, bude CA Dech hor považovat potvrzení o zaknihování za odsouhlasené.
 2. CA Dech hor zákazníka upozorňuje, že v potvrzení o zaknihování se mohou vyskytnout rozdíly nebo dodatky od pořadatele služeb, které nebyly uvedeny v cestovní přihlášce. Informace uvedené v potvrzení o zaknihování jsou nadřazeny všem ostatním informacím.

4 Doručení dokladů

 1. Cestovní doklady jako letenky a vouchery jsou od pořadatele služeb doručovány poštou do CA Dech hor nebo přímo zákazníkovi. Pokud pořadatel služeb zašle cestovní doklady, ta je přepošle zákazníkovi.
 2. Pokud CA Dech hor neobdrží cestovní doklady od pořadatele služeb poštou, zajistí uložení cestovních dokladů k vyzvednutí zákazníkem přímo na letišti nebo přepošle cestovní doklady v elektronické podobě. V případě všech elektronických dokumentů je zákazník povinen si elektronické dokumenty řádně stáhnout a vytisknout.
 3. CA Dech hor není zodpovědná za poštovní ztráty cestovních dokladů a za změny podmínek pro vyzvednutí cestovních dokladů na letišti.
 4. V případě všech marketingových akcí, jako je například poskytování slevových kuponů na parkování nebo zasílání informačních brožur a tištěných průvodců zdarma apod., si CA Dech hor vyhrazuje právo na minimální časovou lhůtu pro zaslání poštou zákazníkovi a to pět pracovních dnů do začátku cesty. Tento druh nabídek nelze proplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění.

5 Odstoupení a storno

 1. Storno podmínky a reklamace se řídí Všeobecnými smluvními podmínky pořadatele zájezdu.
 2. Po závazném zaknihování v rezervačním systému pořadatele služby se odstoupení od cestovní smlouvy a všechny změny řídí všeobecnými obchodními/smluvními podmínkami pořadatele služby a jeho platnými ceníky. CA Dech hor si vyhrazuje právo na změnu ceníku dle aktuálního data. Pro případný přepočet bude použit aktuální kurz platný ke dni odstoupení od smlouvy.
 3. V případě žádosti o storno a změny je vždy třeba tak učinit ze strany zákazníka písemně, a to nejpozději 24 hodin před začátkem plánované cesty.
 4. CA Dech hor má právo odečíst odstupné ze zaplacené úhrady zákazníka.
 5. K uplatnění práva na reklamaci musí dojít bez zbytečného odkladu. Nejlépe v průběhu zájezdu bez zbytečného odkladu u vedoucího zájezdu (průvodce), nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskuteční, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu, jinak toto právo zaniká. Cestovní kancelář nebo CA může na vyřízení celé záležitosti čerpat zákonnou lhůtu 30 dní.
 6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následky nejsou závislé na činnosti CK, jako je např. dopravní kolaps nebo nepříznivé počasí anebo dojde k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník plně nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

6 Reklamace

 1. Pokud CA Dech hor obdrží reklamaci, vždy příjem reklamace zákazníkovi obratem písemně potvrdí. Bez potvrzení o příjmu reklamace od CA Dech hor není zahájena reklamace a hrozí prodleva reklamační lhůty.
 2. Upozorňujeme zákazníka na to, že v případě, kdy se prokáže zjevná neoprávněnost jeho reklamace, může po něm být požadována náhrada nákladů účelně vynaložených na vyřízení reklamace.
6.1 Reklamace služeb pořadatele
 1. Reklamaci k sjednané službě je třeba zaslat písemně přímo pořadateli služby, nejlépe s připojeným reklamačním protokolem z místa pobytu potvrzeným delegátem pořadatele služby, fotografiemi atd.
 2. Podání písemné reklamace musí proběhnout do 30 dnů od návratu z cesty. Při reklamačním řízení je třeba respektovat reklamační řády pořadatelů služeb. Pořadatel služby je povinen vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené tříměsíční lhůty. V případě finanční kompenzace bude použit aktuální kurz platný k datu přijmutí kompenzace na účet CA Dech hor od pořadatele. Pokud zákazník nedisponuje devizovým účtem v eurech ve stejných bankách jako CA Dech hor, bude mu kompenzace proplacena na jeho korunový účet.
 3. CA Dech hor nezodpovídá za pořadatelem poskytnuté služby a též nevyřizuje jeho jménem reklamace, pouze poskytuje pomoc v případě vyřízení vzniklé reklamace. V případě, kdy klient není schopen doložit požadované podklady k úspěšnému zahájení reklamačního řízení (např. účtenky, palubní lístek, doklad o ztrátě/poškození zavazadel vystavený leteckou společností, protokol sepsaný s delegátem cestovní kanceláře) vyhrazuje si CA Dech hor odmítnout pomoc a asistenci.
6.2 Reklamace služeb Dech hor

Reklamaci služeb CA Dech hor je třeba zaslat písemně do 30 dnů od události, jež je předmětem reklamace, na adresu sídla CA Dech hor. Ta je povinna vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené lhůty 30 dnů.

7 Ochrana a soukromí

Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky zákazník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů u CA Dech hor podle zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů). Osobní údaje je možné zpracovat po dobu neurčitou a mohou být použity pro nepravidelnou informaci zákazníka o nabízených službách. Poskytnuté osobní údaje budou pouze zpřístupněny příslušnému pořadateli služby anebo osobám oprávněným nabízet služby.

8 Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník na webových stránkách CA Dech hor potvrdí při odeslání objednávky souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami CA Dech hor a uvedeným postupem. Potvrzuje také, že je přijímá za sebe a svým jménem za všechny osoby uvedené v objednávce, které ho zmocnily.
 2. Vzájemné vztahy nebo skutečnosti neupravené v těchto Všeobecných smluvních podmínkách anebo ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem a CA Dech hor se řídí všeobecnými smluvními podmínkami jednotlivých zúčastněných pořadatelů služeb a dopravců.

 


 

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 17.02.2015.

 

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com